Maj. Okot Santo Lapollo

Resident District Commissioner

Resident District Comminissioner